همیاری


برای کمک نمودن از ایران و یا پرسش در باره ای نحوه کمک رسانی به این آدرس تلگرام تماس بگیرید: 

https://telegram.me/abtv14

آدرس فوق یگانه کانال همیاری به شبکه است وبغیر آن بهیچ کانال دیگر اعتماد نکنید

هميارى شبكه

آرشیف