نقش خمينى در آغاز شدن جنگ ایران و عراق

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • یعنی خاک بر سر بی سوادت کنن…کل وجودت لایعلمون الچرت من الپرته …اوسکول اگر احساس میکنی خیلی بارته واست گاری بگیرم…چقدر فرقه بین فاطمیون و تو کثافت

هميارى شبكه

آرشیف