وجوب شرعی طاعت در برابر خلفاء ولو فاسق و فاجر باشند طبق مذهب عمرى

Your email address will not be published. Required fields are marked *

هميارى شبكه

آرشیف