قیاس مجتهدین در فتاوا از جمله در باب قضاوت در حال غضب

Your email address will not be published. Required fields are marked *

هميارى شبكه

آرشیف