اثبات كفر خمينى

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • سلام علیکم
    برای حفظ عتبات مقدس و نظم این اماکن مقدسه که قلب شیعه می باشد و یا حتی حداقل برای اعتراض به مجامع بین المللی در مورد بقیع و یا اهانت و بمب گذاری در حرم ها و مواردی از این دست تشکیل حکومت واجب نیست؟ با توجه به توصیه اکید مولا به نظم در کنار تقوی یا تمام حرف هایی که می زنی در دهان فقط باید باشد و با این جماعت کثیر شیعه فقط باید شعار داد و تأسف خورد بدون نظم و سازمان دادن تشیع ومتعاقب آن مدیر مدبری برای آن هیچ عملی از این حرف ها و کثرت جمعیت جز هرج و مرج و به تاراج رفتن شیعه و عقایدش بر نمی آید

هميارى شبكه

آرشیف